Regulamin Serwisu Internetowego 

 https://dochodowa.net

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu Internetowego www.dochodowafirma.net w tym w szczególności warunki zakupów i dostarczania Treści Cyforwych. Serwis prowadzi Mindsupporters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. Lwowskiej 38, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649356, posiadającej NIP: 9542772086 oraz REGON: 366011709, zwanym dalej Usługodawcą. 
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: 
  1. adres poczty elektronicznej: biuro@dochodowa.net, 
  2. formularz kontaktowy dostępny na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.dochodowafirma.net, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Cena – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług wyrażoną w złotych polskich, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Usługodawcy za Przedmiot Umowy, 
 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Ebook – to elektroniczna wersja książki;
 4. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
 8. Koszyk – oznacza wyodrębnioną funkcjonalnie i graficznie część Serwisu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę, 
 9. Newsletter – to biuletyn wysyłany przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy wyrazili stosowną zgodę na jego otrzymywanie, 
 10. Produkt – dostępna w Serwisie usługa lub treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
 11. Program – odpłatna Usługa polegająca na udzieleniu Klientowi czasowego – zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie – dostępu do wybranych materiałów, zestawu materiałów, modułów, kursów lub szkoleń oraz innych treści, zgodnie z opisem danego Programu w Serwisie. Wszystkie Programy prezentowane w Serwisie oparte są metodzie e-learningu;
 12. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 14. Regulamin – niniejszy dokument;
 15. Strony – oznacza to Usługodawcę i Klienta;
 16. Treści Cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Serwisu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki, webinary, nagrania, materiały edukacyjne; 
 17. Uczestnik Programu – Klient zawierający ze Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi Programu;
 18. Usługi elektroniczne – oznaczają usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 19. Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, złożone w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 3. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia

 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Usług elektronicznych oraz zawarcia pomiędzy Stronami Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptując treść regulaminu Klient składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią, zrozumiał postanowienia Regulaminu oraz w pełni je akceptuje. 
 2. Klient korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, 
  2. korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, 
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej, 
  4. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Klientów następujące darmowe usługi elektroniczne:
  1. Konto, 
  2. Panel Kursantki,
  3. Formularz Kontaktowy, 
  4. Newsletter. 
 5. Warunkiem korzystania przez Klienta z usług elektronicznych jest spełnienie przez sprzęt Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 51 lub nowszej, Opera w wersji 38 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
 6. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta. 
 7. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po złożeniu Zamówienia. Rejestracja następuje przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza zamówienia, udostępnionego na jednej ze stron Serwisu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub też skorzystania z opcji „Usuń konto”. 
 8. Usługa prowadzenia Panelu Kursantki w Serwisie Internetowym dostępna jest po złożeniu Zamówienia na usługę Program. Rejestracja następuje przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza zamówienia, udostępnionego na jednej ze stron Serwisu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi Panelu Kursantki w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać imię oraz prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji. 
 10. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisie. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inacze
 11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 4. Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość. Zarejestrowanym Klientem jest klient posiadający Konto w Serwisie. Kupujący może założyć konto z poziomu Serwisu.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uprzednim dodaniu do koszyka interesującego Klienta Produktu. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. 
 3. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa.
 5. Jednocześnie z zawarciem umowy Usługodawca zakłada dla Klienta składającego Zamówienie konto w Serwisie Internetowym. 
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5. Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book następuje przez przesłanie na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres-email wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 
 3. W przypadku Produktów elektronicznych dostęp do ich treści może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do treści cyfrowych. Jeżeli dostęp przyznawany jest na czas nieoznaczony, Usługodawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Produktu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały na dysk lub do pamięci swojego urządzenia

§ 6. Programy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego Program szkoleniowy on-line następuje przez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta wiadomości zawierającej instrukcję dotyczącą uzyskania dostępu do zawartości Programu. 
 2. Dostęp do Programu odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia na Program skutkuje założeniem dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej – Panelu Kursantki, który umożliwia uzyskanie dostępu do kursu. 
 3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do Panelu Kursantki treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 
 4. W przypadku Programów dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do Programu. Jeżeli dostęp do Programu przyznawany jest na czas nieoznaczony, Usługodawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Produktu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Programu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia
 5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku gdy Użytkownik nie wyrazi zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług w ramach wybranego przez Użytkownika Programu w terminie wskazanym w Serwisie. 
 6. Wszelkie treści i informacje przekazywane Klientowi przez Usługodawcę w ramach realizacji Usług w zakresie wybranego przez niego Programu mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny lub edukacyjny, oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce. . 
 7. W ramach przeprowadzenia Programu, Usługodawca bezpłatnie udostępnia Uczestnikom autorskie materiały szkoleniowe związane z tematyką spotkań. Materiały zawierają informacje związane z tematyką spotkań oraz charakterem Serwisu i służą poszerzeniu wiedzy uzyskiwanej podczas spotkań oraz pomocy w jej przyswajaniu.

§ 7. Ceny oraz sposoby płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne należne opłaty.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony przez niego Produkt za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Płatności elektroniczne Przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, KRS: 0000347935, kapitał zakładowy 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz wpisanym do rejestru krajowych instytucji płatniczych.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności. Na życzenie Klienta i po podaniu przez niego niezbędnych danych, Usługodawca wystawi za zakupiony Produkt fakturę umieszczając fakturę w ramach Konta danego Klienta w Serwisie internetowym lub prześle ją na wskazany przez niego adres e-mail. Na życzenie Użytkownika, Usługodawca prześle fakturę papierową, na podany przez niego adres. 
 6. W przypadku jeśli Klient nie podał danych do automatycznego wystawienia faktury, wystawienie dokumentu jest możliwe wyłącznie do 3 dni po zakończonym miesiącu, w którym został dokonany zakup.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, Usługodawca udostępnia Klientowi zamówiony Produkt. Wysyłka wszelkich niezbędnych informacji ma miejsce niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, nie później niż 24 godziny od dokonania zapłaty. 

§ 8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: 
   1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
   3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
   9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
   10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
   11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

§ 9. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, może być złożona przez Klienta:
  1. pisemnie na adres: Mindsupporters sp. z o.o., ul. Lwowska 38, 40-389 Katowice
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dochodowa.net
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany powyżej. 
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni. W przypadku braku ustosunkowania się Usługodawca do złożonej reklamacji w powyższym terminie oznacza to, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
 6. W przypadku braków w treści reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia przez Klienta.

§ 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać:
  1. pisemnie na adres: Mindsupporters sp. z o.o., ul. Lwowska 38, 40-389 Katowice
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dochodowa.net
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni. W przypadku braku ustosunkowania się Usługodawca do złożonej reklamacji w powyższym terminie oznacza to, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
 3. W przypadku braków w treści reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia przez Klienta.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów 

Klient będący Konsumentem posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. Ochrona danych osobowych 

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również zgodnie z treścią Polityki Prywatności i plików Cookies, dostępnej na stronie Serwisu. 

§ 12. Prawa autorskie

Z chwilą dokonania płatności, Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

§ 13. Zmiany Regulaminu

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym lub związanych ze zmianą zasad sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez informację zamieszczoną na stronie głównej Serwisu. 
 3. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej lub też umieszczenie tejże informacji na Koncie.
 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia w sposób wskazany powyżej. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia

§14. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.